LG TRAINING TOUR 2015

LG Training Tour 2015 là chương trình đào tạo nhân viên bán hàng của LG, được tổ chức thường niên và diễn ra trên toàn quốc.

DỰ ÁN LIÊN QUAN